کارآموزی

تعداد بازدید:۱۰۰۶

برای کارآموزی لازم هست مراحل زیر انجام شود؛ 
1- محل کارآموزی و کاری که قرار هست انجام شود،لازم است با هماهنگی استاد راهنمای کارآموزی و تایید رئیس اداره ارتباط با صنعت مشخص شود.
2- فرم شماره 1 (فرم معرفی دانشجو به محل کارآموزی) پرینت شده و موارد آموزشی از قبیل تعداد واحد اخذ شده در ترم، تعداد واحد کل گذرانده شده، عدم اخذ دو درس کارآموزی به طور همزمان (برای دانشجویانی که دو کارآموزی در چارت تحصیلی آن‌ها تعریف شده است) به استثنای دانشجویان ترم آخری و سایر موارد به تایید کارشناس گروه، استاد راهنما و مدیر گروه برسد. سپس جهت تایید محل کارآموزی و دریافت معرفی نامه از طرف دانشگاه به محل کارآموزی و سرپرست کار آموزی، به طبقه دوم ساختمان مرکزی، بخش پژوهش واحد، دفتر رئیس اداره ارتباط با صنعت مراجعه شود.
3- به تعداد ساعت مشخص شده کارآموزی توسط کارشناس یا مدیر گروه بر اساس سرفصل مصوب رشته(به طور معمول در اکثر رشته‌ها به ازای هر واحد 120 ساعت می‌باشد)، در محل مورد نظر باید انجام شود و در فرم شماره 2 (فرم حضور دانشجو در محل کارآموزی) پرشده و به تایید(مهر و امضای) سرپرست کارآموزی در محل انجام کارآموزی برسد. همچنین سرپرست کارآموزی در فرم 1 (فرم معرفی دانشجو به محل کارآموزی) بخش اول نمره را (که 4 نمره می‌باشد) تکمیل و مهر و امضا می‌نماید. 
4- بعد از انجام دوره کارآموزی لازم است پرینت گزارش کارآموزی شامل عکس و متن در مدت انجام کارآموزی همراه با سی دی محتویات آن در فرمت مورد نظر دانشگاه(فرمت گزارش کارآموزی) که به تایید استاد راهنما رسیده است را تحویل اداره ارتباط با صنعت گردد.