رشته های گروه عمران

تعداد بازدید:۴۰۰۵

ردیف

گروه آموزشی

نام رشته

مقطع تحصیلی

1

عمران

مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه‎های هیدرولیکی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

2

مهندسی عمران - سازه

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

3

مهندسی عمران - ژئوتکنیک

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

4

مهندسی عمران

کارشناسی‎ پیوسته

5

مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی ‎ناپیوسته

6

مهندسی تکنولوژی عمران عمران (تا سال 92)

کارشناسی ناپیوسته

7

علمی کاربردی ساختمان کارهای عمومی ساختمان

کاردانی ‎پیوسته