رشته‌های گروه

تعداد بازدید:۵۲۷۸

ردیف

نام رشته

مقطع تحصیلی

1

مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه‎های هیدرولیکی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

2

مهندسی عمران- سازه

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

3

مهندسی عمران- ژئوتکنیک

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

4

مهندسی عمران

کارشناسی‎ پیوسته

5

مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی ‎ناپیوسته

6

مهندسی تکنولوژی عمران- عمران (تا سال 92)

کارشناسی ناپیوسته

7

علمی کاربردی ساختمان- کارهای عمومی ساختمان

کاردانی ‎پیوسته