اعضای هیات علمی گروه عمران

تعداد بازدید:۵۹۴۴

ردیف

نام

نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

محمدرضا

بازرگان لاری

عمران

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

دکتری تخصصی

استادیار

2

امید

توسلی

عمران

خاک و پی

دکتری تخصصی

استادیار

3

مهدی

خواری

عمران

خاک و پی

دکتری تخصصی

استادیار

4

اسداله

رنجبر کرکانکی

عمران

خاک و پی

کارشناسی ارشد

مربی(بورسیه)

5

پیمان

شادمان حیدری

عمران

عمران - زلزله

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

6

روح اله

احمدی جزنی

عمران

عمران زلزله

دکتری تخصصی

استادیار

7

اکبر

کریمی

عمران

عمران آب

دکتری تخصصی

استادیار

8

اکبر

مختارپور

عمران

عمران آب

کارشناسی ارشد

مربی(نیمه وقت)

9

آرمان

نجات دهکردی

عمران

عمران آب

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

10

مجید

ذبیحی طاری

عمران

عمران- راه و ترابری

کارشناسی ارشد

مربی(بورسیه)

11

شهرام

طالش عابدینی

عمران

عمران سازه

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

12

علیرضا

فاروقی

عمران

عمران سازه

دکتری تخصصی

مربی دکتری

13

احد

فربود

عمران

عمران سازه

کارشناسی ارشد

مربی ( بورسیه)

14

شهاب

فلاح

عمران

مهندسی عمران-راه وترابری

دکتری تخصصی

مربی(بورسیه)

15

محمد

قانونی بقا

عمران

مهندسی عمران-سازه

دکتری تخصصی

استادیار