اعضای هیات علمی گروه

تعداد بازدید:۸۴۷۱

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

پیمان شادمان حیدری

مهندسی عمران

مهندسی زلزله

دکتری تخصصی

استادیار

2

روح اله احمدی جزنی

مهندسی عمران

مهندسی زلزله

دکتری تخصصی

استادیار

3

شهرام طالش عابدینی

مهندسی عمران

مهندسی سازه و زلزله

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

4

علیرضا فاروقی

مهندسی عمران

مهندسی سازه

دکتری تخصصی

استادیار

5

احد فربود

مهندسی عمران

مهندسی سازه

کارشناسی ارشد

مربی ( بورسیه)

6

محمد قانونی بقا

مهندسی عمران

مهندسی سازه

دکتری تخصصی

استادیار

7

محمدرضا بازرگان لاری

مهندسی عمران

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

دکتری تخصصی

دانشیار

8

آرمان نجات دهکردی

مهندسی عمران

مهندسی عمران آب

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

9

امید توسلی

مهندسی عمران

ژئوتکنیک

دکتری تخصصی

استادیار

10

مهدی خواری

مهندسی عمران

ژئوتکنیک

دکتری تخصصی

استادیار

11

اسداله رنجبر کرکانکی

مهندسی عمران

ژئوتکنیک

دکتری تخصصی

استادیار

12

شهاب فلاح

مهندسی عمران

 ژئوتکنیک - راه وترابری

دکتری تخصصی

استادیار

13

مجید ذبیحی طاری

مهندسی عمران

 راه و ترابری

دکتری تخصصی

استادیار
14 میلاد قنبری مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت دکتری تخصصی  استادیار