مدیر گروه عمران

نام و نام خانوادگی: مجید ذبیحی طاری

مدرک تحصیلی:  دکتری عمران - راه و ترابری

مرتبه علمی: استادیار

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:225

تعداد بازدید:۲۹۴۶