مدیر گروه

تعداد بازدید:۵۸۵۵

 

نام و نام خانوادگی: اسداله رنجبر کرکانکی

مدرک تحصیلی:  دکتری عمران - ژتوتکنیک

مرتبه علمی: استادیار

تلفن دفتر:59-33594950        داخلی:225