کارشناس گروه مکانیک

نام و نام خانوادگی:علی شمس 

مدرک تحصیلی: 

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:133

تعداد بازدید:۱۶۶۲