اعضای هیات علمی گروه

تعداد بازدید:۷۲۲۸

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

محمودرضا مهران

مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا

هوا فضا

کارشناسی ارشد

مربی

2

حسین افشار

مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا

تبدیل انرژی

دکتری تخصصی

استادیار

3

ستاره سخاوت

مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا

تبدیل انرژی

دکتری تخصصی

استادیار

4

سعید شعبان زاده

مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا

تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

5

کامران پازند

مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا ساخت تولید

دکتری تخصصی

استادیار

6

مهدی فرج پور

مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا

ساخت تولید

کارشناسی ارشد

مربی

7

امیر شرافتی

مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا

ساخت تولید

کارشناسی ارشد

مربی

8

میرجواد میرنجدگرامی

مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا

ساخت تولید

کارشناسی ارشد

مربی

9

نیما راسخ صالح

مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا

طراحی کاربردی

دکتری تخصصی

استادیار

10

ایرج رضایی

مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا

طراحی کاربردی

کارشناسی ارشد

مربی

11

حامد ذاکرحقیقی

مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا

طراحی کاربردی

کارشناسی ارشد

مربی(بورسیه)

12

سیامک اسلامی مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا

ساخت تولید

کارشناسی ارشد

مربی

13

مهدی سرمست

مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا

سیستم‌های دینامیکی

دکتری تخصصی

استادیار

14

مهدی مستوفی

مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا

تبدیل انرژی

دکتری تخصصی

استادیار