مدیر گروه مکانیک

نام و نام خانوادگی: 

مدرک تحصیلی:

مرتبه علمی:

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:236

تعداد بازدید:۲۴۶۷