مدیر گروه مهندسی

تعداد بازدید:۵۸۱۹

نام و نام خانوادگی: مهدی فرج پور

مدرک تحصیلی: 

مرتبه علمی:

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:236