رشته‌های گروه

تعداد بازدید:۱۰۵۴۵

ردیف

گروه آموزشی

نام رشته

مقطع تحصیلی

1

مهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

کارشناسی‎ پیوسته

2

مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات

کارشناسی ‎پیوسته

3

مهندسی رباتیک

کارشناسی ‎پیوسته

4

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ‎ناپیوسته

5

مهندسی‎تکنولوژی‎شبکه‎هایکامپیوتری طراحی‎و‎پیاده‎سازی

کارشناسی ‎ناپیوسته

6

مهندسی‎تکنولوژی‎ارتباطات‎‎وفناوری‎اطلاعات(آی‎سی‎تی)- انتقال

کارشناسی ‎ناپیوسته

7

مهندسی‎تکنولوژی‎ارتباطات‎‎وفناوری‎اطلاعات(آی‎سی‎تی)- دیتا

کارشناسی ‎ناپیوسته

8

مهندسی‎تکنولوژی‎ارتباطات‎‎وفناوری‎اطلاعات(آی‎سی‎تی)- مخابرات سیار

کارشناسی‎ناپیوسته

9

مهندسی‎تکنولوژی‎ارتباطات‎‎وفناوری‎اطلاعات(آی‎سی‎تی)- سیستم‎های تحت شبکه

کارشناسی ‎ناپیوسته

10

مهندسی‎تکنولوژی‎ارتباطات‎‎وفناوری‎اطلاعات(آی‎سی‎تی)- کاربردهای آیسیتی

کارشناسی ‎ناپیوسته

11

مهندسی‎تکنولوژی‎ارتباطات‎‎وفناوری‎اطلاعات(آی‎سی‎تی)- مدیریت آیسیتی

کارشناسی ‎ناپیوسته

12

مهندسی‎تکنولوژی‎ارتباطات‎‎وفناوری‎اطلاعات(آی‎سی‎تی)- مخابرات نوری

کارشناسی‎ ناپیوسته

13

علمی کاربردی کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر

کاردانی ‎پیوسته