اعضای هیات علمی گروه

تعداد بازدید:۶۰۵۶

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

حسنعلی ناصحی

مهندسی کامپیوتر

معماری کامپیوتر

کارشناسی ارشد

مربی

2

سحر صابری

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار

دکتری تخصصی

استادیار

3

رسول رضوی نظری

مهندسی کامپیوتر

هوش مصنوعی

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

4

بهاره کاظمی

مهندسی کامپیوتر

هوش مصنوعی

کارشناسی ارشد

مربی

5

سوده بخشنده مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی دکتری تخصصی استادیار

6

الهام محمدی مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی دکتری تخصصی

مربی

7

سعید سلطانعلی

مهندسی کامپیوتر

فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

مربی

8

حمید طارمیان

مهندسی کامپیوتر

هوش مصنوعی

کارشناسی ارشد

مربی

9

سمانه قدرت نما

مهندسی کامپیوتر

هوش مصنوعی

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)