اعضای هیات علمی گروه کامپیوتر

تعداد بازدید:۳۹۱۸

ردیف

نام

نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

سعید

سلطانعلی

کامپیوتر

فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

مربی

2

بهنام

صیدالی

کامپیوتر

معماری کامپیوتر

کارشناسی ارشد

مربی

3

حسنعلی

ناصحی

کامپیوتر

معماری کامپیوتر

کارشناسی ارشد

مربی

4

الهام

رستگاری

کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر

کارشناسی ارشد

مربی

5

زهره

یعقوبی کفشگری

کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر هوش

کارشناسی ارشد

مربی

6

مانی

حمزیان

کامپیوتر

نرم افزار

کارشناسی ارشد

مربی

7

سحر

صابری

کامپیوتر

نرم افزار

دکتری تخصصی

استادیار

8

رسول

رضوی نظری

کامپیوتر

هوش مصنوعی

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

9

عبدالرضا

سالاری

کامپیوتر

هوش مصنوعی

کارشناسی ارشد

مربی

10

حمید

طارمیان

کامپیوتر

هوش مصنوعی

کارشناسی ارشد

مربی

11

سمانه

قدرت نما

کامپیوتر

هوش مصنوعی

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

12

بهاره

کاظمی

کامپیوتر

هوش مصنوعی

کارشناسی ارشد

مربی

13 سوده  بخشنده کامپیوتر