مدیر گروه کامپیوتر

تعداد بازدید:۳۸۶۰

نام و نام خانوادگی:  دکترالهام محمدی

مرتبه علمی: مربی

تلفن دفتر:59-33594950                    داخلی:135