مدیر گروه کامپیوتر

نام و نام خانوادگی: سوده بخشنده

مدرک تحصیلی:بورسیه دکتری کامپیوتر - هوش مصنوعی

مرتبه علمی: مربی

تلفن دفتر:59-33594950                    داخلی:135

تعداد بازدید:۲۸۰۰