رشته های گروه برق

تعداد بازدید:۴۶۵۱

ردیف

گروه آموزشی

نام رشته

مقطع تحصیلی

 

1

برق

مهندسی برق الکترونیک (تا سال 94)

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

2

مهندسی برق قدرت (تا سال 94)

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

3

مهندسی برق- سامانه‎های برقی حمل و نقل

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

4

مهندسی برق- سیستم‎های قدرت

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

5

مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین‎های الکتریکی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

6

مهندسی برق- سیستم‎های الکترونیک دیجیتال

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

7

مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

8

مهندسی برق

کارشناسی ‎پیوسته

 

9

مهندسی پزشکی

کارشناسی ‎پیوسته

 

10

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

 

11

مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

کارشناسی ناپیوسته

 

12

علمی کاربردی الکتروتکنیک برق صنعتی

کاردانی ‎پیوسته

 

13

علمی کاربردی الکترونیک الکترونیک عمومی

کاردانی ‎پیوسته

 

14

علمی کاربردی الکتروتکنیک تاسیسات الکتریکی

کاردانی ‎پیوسته