رشته‌های گروه

تعداد بازدید:۶۹۰۱

ردیف

نام رشته

مقطع تحصیلی

1 مهندسی برق الکترونیک (تا سال 94) کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته
2 مهندسی برق قدرت (تا سال 94) کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

3

مهندسی برق- سامانه‌های برقی حمل و نقل

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

4

مهندسی برق- سیستم‎های قدرت

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

5

مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین‎های الکتریکی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

6

مهندسی برق- سیستم‎های الکترونیک دیجیتال

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

7

مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

8

مهندسی برق

کارشناسی ‎پیوسته

9

مهندسی پزشکی

کارشناسی ‎پیوسته

10

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

11

مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

کارشناسی ناپیوسته

12

علمی کاربردی الکتروتکنیک برق صنعتی

کاردانی ‎پیوسته

13

علمی کاربردی الکترونیک الکترونیک عمومی

کاردانی ‎پیوسته

14

علمی کاربردی الکتروتکنیک تاسیسات الکتریکی

کاردانی ‎پیوسته