کارشناس گروه برق

تعداد بازدید:۲۵۳۵

نام و نام خانوادگی:فیض اله شیخی

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

تلفن دفتر:59-33594950                    داخلی:134