مدیر گروه

تعداد بازدید:۶۳۰۳

نام و نام خانوادگی: هادی رزمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق- کنترل

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 9-33594950   داخلی 134

ایمیل: razmi.hadi@gmail.com