کارشناس تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۱۹۲۹

نام و نام خانوادگی:شهلا رسولی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شماره تماس : 9-33594950 داخلی 242