رئیس اداره آموزشی و پژوهشی

تعداد بازدید:۲۶۳۶

نام و نام خانوادگی: داود شجاعی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شماره تماس : 9-33594950  داخلی 222