معاون آموزش دانشکده

تعداد بازدید:۲۶۶۷

نام و نام خانوادگی: دکتر ...

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی ...

مرتبه علمی: استادیار  

شماره تماس : 9-33594950   داخلی  130