معاون آموزش دانشکده

تعداد بازدید:۲۵۱۱

نام و نام خانوادگی: دکتر حسن دعاگو

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی برق

مرتبه علمی: استادیار  

شماره تماس : 9-33594950   داخلی  130