رئیس دانشکده

 

نام و نام خانوادگی : دکتر شهرام طالش عابدینی

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی عمران -عمران زلزله

مرتبه علمی : استادیار  

تلفن مستقیم :33594336

تلفن دفتر :59-33594950                   داخلی:139             

تعداد بازدید:۲۳۱۷