کارکنان دانشکده

تعداد بازدید:۵۲۹۳

رئیس دانشکده: دکتر حسن دعاگوی مجرد

معاون آموزش دانشکده: دکتر محمد قانونی بقا

مسئول دفتر ریاست دانشکده: پیمان طهماسبی

رئیس اداره آموزش: داوود شجاعی

کارشناس امور دانش آموختگان: میثم نفری

بایگان: ناصرالدین میرزایی

مسئول امور کلاسها: