کارکنان دانشکده

تعداد بازدید:۳۰۵۹

رئیس دانشکده: دکتر محمدنیا

معاون آموزش دانشکده: دکتر دعاگوی مجرد

مسئول دفتر ریاست دانشکده: پیمان طهماسبی

رئیس اداره آموزش: داوود شجاعی

کارشناس امور دانش آموختگان: آرزو حیدربیگی

بایگان: رامین توفیقی

مسئول امور کلاسها: ناصرالدین میرزایی