تماس با ما

تعداد بازدید:۱۰۷۴۱

رییس دانشکده فنی و مهندسی (آقای دکتر طالش عابدینی)                                              33594336-139

معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی(آقای دکتر دعاگوی )                                                        130

دفتر دانشکده فنی و مهندسی (آقای طهماسبی )                                                                        130

مدیر آموزش دانشکده فنی و مهندسی (آقای شجاعی)                                                                 222

کارشناس فارغ التحصیلان دانشکده فنی و مهندسی (خانم شیرعلی)                                                223

بایگانی آموزش دانشکده فنی و مهندسی (آقای نوری مقدم )                                                         243

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی (خانم رسولی )                                              242

کارشناس گروه برق (آقای شیخی)                                                                                         134

کارشناس گروه مکانیک (آقای شمس)                                                                                    133

کارشناس گروه عمران (آقای آتشباز)                                                                                       131

کارشناس گروه کامپیوتر (خانم اسلامی)                                                                                   220

امور کلاسها (آقای میرزایی)                                                                                          239