تماس با ما

تعداد بازدید:۱۳۹۹۶

رییس دانشکده فنی و مهندسی (آقای دکتر دعاگوی مجرد)                                        33594336-139

معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی(آقای دکتر قانونی بقا)                                                        130

دفتر دانشکده فنی و مهندسی (آقای طهماسبی)                                                                        130

مدیر آموزش دانشکده فنی و مهندسی (آقای بهمنی)                                                                 222

کارشناس فارغ التحصیلان دانشکده فنی و مهندسی (آقای نفری)                                                    223

بایگانی آموزش دانشکده فنی و مهندسی (آقای میرزایی)                                                              243

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی (آقای نفری)                                                  242

کارشناس گروه مهندسی برق و مهندسی پزشکی (آقای شیخی)                                                      210

کارشناس گروه مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا (آقای شمس)                                                  133

کارشناس گروه مهندسی عمران (آقای ندیمی)                                                                          131

کارشناس گروه مهندسی کامپیوتر (خانم اسلامی)                                                                        220

امور کلاس‌ها (آقای احمدیان)                                                                                             239