تماس با ما

رییس دانشکده فنی و مهندسی (آقای دکتر طالش عابدینی)                                              33594336-139

معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی(آقای دکتر دعاگوی )                                                        130

دفتر دانشکده فنی و مهندسی (آقای طهماسبی )                                                                        130

مدیر آموزش دانشکده فنی و مهندسی (آقای شجاعی)                                                                 222

کارشناس فارغ التحصیلان دانشکده فنی و مهندسی (خانم شیرعلی)                                                223

بایگانی آموزش دانشکده فنی و مهندسی (آقای نوری مقدم )                                                         243

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی (خانم رسولی )                                              242

کارشناس گروه برق (آقای شیخی)                                                                                         134

کارشناس گروه مکانیک (آقای شمس)                                                                                    133

کارشناس گروه عمران (آقای آتشباز)                                                                                       131

کارشناس گروه کامپیوتر (خانم اسلامی)                                                                                   220

امور کلاسها (آقای میرزایی)                                                                                          239

تعداد بازدید:۸۷۹۱