تماس با ما

تعداد بازدید:۱۱۴۰۸

رییس دانشکده فنی و مهندسی (آقای دکتر دعاگوی مجرد)                                                  33594336-139

معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی(آقای دکتر ... )                                                              130

دفتر دانشکده فنی و مهندسی (آقای طهماسبی )                                                                        130

مدیر آموزش دانشکده فنی و مهندسی (آقای شجاعی)                                                                 222

کارشناس فارغ التحصیلان دانشکده فنی و مهندسی (آقای نفری)                                                   223

بایگانی آموزش دانشکده فنی و مهندسی (آقای میرزایی )                                                            243

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی (آقای نفری )                                                 242

کارشناس گروه برق (آقای شیخی)                                                                                      210

کارشناس گروه مکانیک (آقای شمس)                                                                                    133

کارشناس گروه عمران (آقای ندیمی)                                                                                    131

کارشناس گروه کامپیوتر (خانم اسلامی)                                                                                220

امور کلاسها (آقای احمدیان)                                                                                             239