رشته های تحصیلی

تعداد بازدید:۱۸۸۳۲

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

نام رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

1

فنی و مهندسی

برق

مهندسی برق سامانه های برقی حمل و نقل

کارشناسی ارشد ناپیوسته

2

مهندسی برق سیستم های الکترونیک دیجیتال

کارشناسی ارشد ناپیوسته

3

مهندسی برق سیستم های قدرت

کارشناسی ارشد ناپیوسته

4

مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک

کارشناسی ارشد ناپیوسته

5

مهندسی برق

کارشناسی پیوسته

6

مهندسی پزشکی

کارشناسی پیوسته

7

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

8

مهندسی تکنولوژی برق قدرت

کارشناسی ناپیوسته

9

الکتروتکنیک برق صنعتی

کاردانی پیوسته

10

الکتروتکنیک تاسیسات الکتریکی

کاردانی پیوسته

11

الکترونیک الکترونیک عمومی

کاردانی پیوسته

12

عمران

مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

13

مهندسی عمران - ژئوتکنیک

کارشناسی ارشد ناپیوسته

14

مهندسی عمران - سازه

کارشناسی ارشد ناپیوسته

15

مهندسی عمران

کارشناسی پیوسته

16

مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی ناپیوسته

17

ساختمان کارهای عمومی ساختمان

کاردانی پیوسته

18

کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی پیوسته

19

مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT دیتا

کارشناسی ناپیوسته

20

مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT مخابرات سیار

کارشناسی ناپیوسته

21

مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT مخابرات نوری

کارشناسی ناپیوسته

22

مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری

کارشناسی ناپیوسته

23

مهندسی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

24

نرم افزار کامپیوتر

کاردانی پیوسته

25

مکانیک

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

26

مهندسی مکانیک ساخت و تولید

کارشناسی ارشد ناپیوسته

27

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

28

مهندسی مکانیک

کارشناسی پیوسته

29

مهندسی هوا فضا

کارشناسی پیوسته

30

مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی

کارشناسی ناپیوسته

31

مهندسی فناوری مکانیک تأسیسات حرارتی و برودتی

کارشناسی ناپیوسته

32

مهندسی فناوری مکانیک ماشین افزار

کارشناسی ناپیوسته

33

مهندسی فناوری مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته

34

مکانیک خودرو مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته