کارشناس آموزشی

کارشناس آموزشی:

نام و نام خانوادگی:شهلا رسولی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

 

کارشناس آموزشی:

 

نام و نام خانوادگی:راحله شیرعلی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک