کارشناس آموزشی

کارشناس آموزشی:

نام و نام خانوادگی:شهلا رسولی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی