عمران

 مدیر گروه عمران:

نام و نام خانوادگی: محمد قانونی لقا

مدرک تحصیلی:  دکتری عمران سازه

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:225

 

 کارشناس گروه عمران:

نام و نام خانوادگی: مسعود آتشباز

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن دفتر:59-33594950         داخلی:131