عمران

 مدیر گروه عمران:

نام و نام خانوادگی:آرمان نجات دهکردی

مدرک تحصیلی: دانشجو دکتری 

مرتبه علمی: مربی دکتری

رزومه

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:225

 

 کارشناس گروه عمران:

نام و نام خانوادگی: مسعود آتشباز

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن دفتر:59-33594950         داخلی:131