مکانیک

 مدیر گروه مکانیک:

نام و نام خانوادگی: نیما راسخ صالح

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی مکانیک-طراحی کاربردی

مرتبه علمی:استادیار

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:239

 

 کارشناس گروه مکانیک:

نام و نام خانوادگی:علی شمس 

مدرک تحصیلی: دیپلم

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:133