کامپیوتر

 مدیر گروه کامپیوتر:

نام و نام خانوادگی: بهاره کاظمی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد کامپیوتر-هوش مصنوعی

مرتبه علمی: مربی

تلفن دفتر:59-33594950                    داخلی:135

 

 کارشناس گروه کامپیوتر:

نام و نام خانوادگی:معصومه کاظمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی کتابداری

تلفن دفتر:59-33594950                 داخلی:220