برق

 مدیر گروه برق:

نام و نام خانوادگی:  مهدی شاه پرستی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی برق - قدرت

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

 

 کارشناس گروه برق:

نام و نام خانوادگی:فیض اله شیخی

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

تلفن دفتر:59-33594950                    داخلی:134