رییس اداره آموزش دانشکده

رییس اداره آموزش دانشکده

نام و نام خانوادگی: داود شجاعی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت آموزشی