معاون پژوهش دانشکده

معاون پژوهش دانشکده:

نام و نام خانوادگی: حامد عبداله زاده

مدرک تحصیلی:دکترای مهندسی برق

مرتبه علمی: استادیار