معاون آموزش دانشکده

معاون آموزش دانشکده:

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی مستوفی

مدرک تحصیلی:دکترای مهندسی مکانیک

مرتبه علمی: استادیار