معاون آموزش دانشکده

معاون آموزش دانشکده:

نام و نام خانوادگی: دکتر حسن دعاگو

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی برق

مرتبه علمی: استادیار