فرم‌های پژوهشی

تعداد بازدید:۱۰۵۹۱

فرم های کارشناسی ارشد

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد؛

مطابق بخشنامه ۷۰/۶۳۲۸۰ مورخ ۹۷/۱۰/۱۶ سازمان مرکزی، اجبار به پذیرایی و تهیه هدیه در جلسات دفاع پایان نامه ممنوع می‌باشد.

 

تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان از آموزشی-پژوهشی به آموزشی