سرفصل رشته ها

سرفصل رشته های دانشکده فنی مهندسی

مهندسی کامپیوتر

-کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و فناوری اطلاعات- 93 به بعد

-کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری - طراحی و پیاده سازی

-کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار

-کاردانی پیوسته کامپیوتر - نرم افزار

 

مهندسی برق

-کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی برق - ورودی 94 و به بعد

-کارشناسی ارشد  مهندسی برق قدرت - ورودی 93

-کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک - ورودی 93

-کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

-کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

-کاردانی پیوسته الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکی - 84 به بعد

-کاردانی پیوسته الکتروتکنیک برق صنعتی

-کاردانی پیوسته الکترونیک - الکترونیک عمومی

-کاردانی ناپیوسته کاردان فنی الکترونیک

-کاردانی ناپیوسته کاردان فنی و علمی کاربردی برق قدرت 88 و به بعد

مهندسی مکانیک

-کارشناسی ارشد  مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

-کارشناسی ارشد  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

-کارشناسی ارشد مکاترونیک

-کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

-کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک

-کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی

-کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - ماشین ابزار

-کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی

-کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

-کاردانی پیوسته تاسیسات - تبرید

-کاردانی پیوسته تاسیسات - تهویه مطبوع

-کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

-کاردانی ناپیوسته کاردان فنی مکانیک ساخت و تولید

مهندسی عمران

 

-کارشناسی ارشد مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی

-کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه

-کارشناسی مهندسی عمران

-کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

-کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران