مسئول حضور و غیاب اساتید

مسئول حضور وغیاب اساتید:

نام و نام خانوادگی: مسعود بایسته

مدرک تحصیلی: دیپلم